PoleStar NPO

PoleStar NPO simulatsiooni väljatöötaja G2G3 on juhtiv interaktiivsete simulatsioonide pakkuja peakontoriga Šotimaal ning partneritega üle terve maailma. G2G3 simulatsioonide sobivust IT teenusehalduse printsiipide edukaks õppimiseks näitab ka fakt, et mitmed valdkonna suurfirmad (HP, IBM, CA, BMC, Microsoft jt) kasutavad G2G3 simulatsioone nii enda töötajate kui klientide koolitamisel.

Simulatsiooni kirjeldus

PoleStar NPO on on interaktiivne IT teenusehalduse simulatsioon, mis kasutab teenusehalduse raamistiku ITIL põhimõtteid, olles viidud kooskõlla selle viimase, ITIL 2011 redaktsiooni täiendustega. Simulatsioon selgitab ja aitab paremini mõista teenusehalduse põhimõtteid, ITIL raamistiku olemust ja kasutegureid ning ITIL protsesse ja rolle. Rakendatakse meeskondadevahelist koostööd ning seda, kuidas IT tegevuste planeerimisel ning hindamisel teha efektiivselt koostööd äripoolega (asutuse-sisesed tellijad, välised kliendid, partnerid). Simulatsioon aitab õpitut koheselt rakendada ning rakendatu tulemit reaalajas jälgida.

Võrreldes PoleStar ITSM-iga on muudetud simulatsiooni fookust - äriettevõtte asemel toimub tegevus kasumit mittetaotlevas organisatsioonis, mistõttu sobib see simulatsioon eriti hästi riigiasutustele ning mittetulundusühingutele.

Simulatsioonis kasutatav stsenaarium on realistlik ning käsitleb selliseid mõisteid ja probleeme, mis on osalejatele igapäevatööst tuttavad. Simulatsiooni igas etapis (kokku 5 etappi) kasvatavad osalejad organisatsiooni küpsust operatiivsete küsimustega tegelemiseks ning tõstavad nii operatiivtöö kui strateegilise planeerimise võimekust, hinnates ja rakendades kõiki IT teenusehalduse aspekte. Õpitut ja praktikas rakendatut saavad osalejad kohe järgmisest päevast ka oma igapäevatöös kasutama asuda.

Ingliskeelset lisainformatsiooni PoleStar simulatsiooni kohta leiab G2G3 veebilehelt.

Simulatsiooni korraldus

Simulatsiooni kestvuseks on 7 tundi ning see viiakse läbi kliendi ruumides või spetsiaalses koolitusklassis.

Simulatsiooni maksumus

Simulatsiooni maksumuse ja muude tingimuste täpsustamiseks võtke meiega palun ühendust. 

Tulemid

  • Õppurid tunnevad ja oskavad kirjeldada IT teenusehalduse põhimõtteid
  • Õppurid oskavad kirjeldada IT ja äripoole vahelisi koostööpunkte ning seda, kuidas nendes opereerides jõuda efektiivsete IT teenusteni.
  • Omandatakse ITIL raamistiku kasutuselevõtuks vajalikud põhiteadmised ning osatakse märgata ja efektiivselt hallata peamiseid projekti käigus tekkinud riske.
  • Osatakse leida seoseid simulatsioonis esinenud ning igapäevatöö käigus tekkivate probleemide ja leitud lahenduste vahel