Protsesside juurutamine

Juurutusprojekti on võimalik läbi viia nii protsessi kaupa kui ka mitme protsessiga paralleelselt. Projekti sisendiks on eraldi projektina varem või juurutusprojekti osana läbiviidav olemasolevate protsesside kaardistus.

Esmalt defineeritakse koostöös kliendiga prioriteetsed protsessid. Seejärel kinnitatakse protsessimeeskonna liikmed ning määratakse rollid koos vastutustega (RACI maatriksi abil).

Protsesside kirjeldamine toimub mitmes etapis - alustatakse üldisest tasemest ning samm-sammult liigutakse detailsemate kirjeldusteni. Töö käib meeskonnas ning olulise koostöömeetodina kasutatakse töötubasid.

Detailselt kirjeldatud ning läbi räägitud protsesside dokumenteerimise järel määratakse protsessidele mõõdikud ja pideva parenduse mudelid.

Protsess loetakse juurutatuks siis, kui:

- Teostatud on hetkeolukorra analüüs
- Koostatud on protsessimudel
- Protsess on disainitud
- Seatud on mõõdikud protsessi hindamiseks
- Loodud on protsessi parendusmetoodika
- Defineeritud on vajadused toetavale tarkvarale
- Tarkvara on seadistatud vastavalt nõuetele
- Defineeritud on protsessiga seotud rollid ja vastutused
- Protsessil on olemas protsessijuht

Tulemid

  • Juurutatud protsessid, mis vastavad juurutuskriteeriumite nõuetele